Historie a současnost ateliéru DELTAPLAN

DELTAPLAN = více než 30 let projektování staveb na vysoké úrovni

Zkušení vědí, že dostat se na pomyslný vrchol je mnohdy jednodušší než se na něm udržet. Bohatě by o tom mohli vyprávět třeba vrcholoví sportovci nebo umělci. Za obojím snažením ale vždy stojí dřina, vůle, píle a taky trochu štěstí. O tom je známo, že
přeje připraveným a básník Vergilius řekl, že přeje odvážnému.

Na počátku 90. let jsme jako jeden z prvních projektových ateliérů mladé České republiky začali projektovou dokumentaci zpracovávat na počítačích s podporou samostudia nepřesně překládaných návodů. Pamětníci vědí, že to byla trnitá cesta lemovaná nespokojeností s grafikou výstupů a vysokými investičními náklady. Věřili jsme ale, že to je budoucnost. V průběhu následujících let jsme se zdokonalili a CAD byl pro nás stejně standardní prostředí jako pro starší ročníky rýsovací prkno a věčně umazané rukávy.

V uplynulém desetiletí jsme zpracovali, koordinovali a dozorovali několik úspěšných BIM projektů. Na prvních z nich jsme se samostudiem, ale i za podpory specializovaných firem a informacemi z internetu, učili v nových software a víme, že za několik let pro všechny z nás bude BIM prostředí stejně „normální“ jako to současné CADové. Ať už jsou prostředky a nástroje zpracování projektu jakékoliv, vždy ale platí, že jediný správný
výsledek je dobrá stavba postavená na základě kvalitního projektu.

Od založení ateliéru v roce 1991 jsme usilovali o jediný cíl – trvale zlepšovat své schopnosti a znalosti tak, abychom mohli poskytnout svým klientům komplexní projektové a inženýrské služby na co nejvyšší úrovni. Cesta, kterou jsme zvolili, abychom
vždy nabízeli očekávanou vysokou hodnotu a flexibilitu, je i nadále založena na kvalitě, vstřícnosti, solidnosti a také odvaze.

V uplynulých 10 letech jsme vedli, koordinovali, spolupracovali a připravovali více než 400 projektů staveb za více než 100 miliard Kč. Po třiceti letech od zahájení činnosti můžeme s hrdostí konstatovat, že úspěch budujeme na základech správných hodnot.

Knihovnicko informační centrum

Zrození ateliéru DELTAPLAN (1991)

Architektonický a projektový ateliér DELTAPLAN, spol. s r. o. byl založen na základě společenské smlouvy 7.1.1991 celkem 7 společníky – architekty a stavebními inženýry. Zakladatelé vzešli z Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP – ateliér Delta), který vznikl po roce 1969 z původního Sdružení projektových ateliérů (SPA) a po sametové revoluci byla jeho činnost v roce 1990 ukončena a mnoho projektantů zůstalo bez zaměstnání. Záměrem zakladatelů, prvních společníků, bylo navázat na ducha těchto osvědčených, dodnes uznávaných předchůdců, a samozřejmě také rozvíjet výchozí principy v nových společenských podmínkách.

Prvním ředitelem (prezidentem) se stal Miloš Kosek, vicepresidentem firmy Jan Línek. Formálním administrativním sídlem firmy byla suterénní část rodinného domu arch. Línka v Praze 8, Libni. Činnost ateliéru se bohužel nepodařilo plně rozvinout, a proto bylo dohodnuto, že architekti Jan Línek, Ladislav Lábus a Josef Pleskot se osamostatní a prodají své podíly na firmě zbývajícím společníkům.

DELTAPLAN začal definitivně fungovat od září 1991 ve složení: Zdenka Hejduková, Jan Korbel, Miloš Kosek a Pavel Štěpán. Prvním ředitelem byl zvolen Miloš Kosek a zástupcem ředitele Pavel Štěpán.

Spolupráce ateliéru DELTAPLAN s ateliéry všech tří architektů nebyla přerušena a jejím výsledkem je řada úspěšně realizovaných staveb.

Vinohradské období (1992-2004)

Po krátkém přechodném období v podkroví činžovního domu v Anglické ulici, získal ateliér DELTAPLAN na dlouhá léta sídlo v Bruselské ulici 14, na Vinohradech. V této době se začíná objevovat první podoba loga firmy – tučnou kurzívou verzálkami psaný název firmy.

Ze zaměstnanců PÚ VHMP, ateliér 4 / Delta, přišli Alena Vránová a Petr Blažka. Postupně byl počet zaměstnanců společnosti rozšířen na 10 včetně společníků. Složení zaměstnanců odpovídalo možnostem vypracování architektonických studií a projektů stavební části, resp. komplexního vedení projektů a jejich koordinace. Mezi první zakázky většího rozsahu patřila rekonstrukce hotelu Ostaš na Žižkově, rekonstrukce pražské pobočky ČSOB, a.s. v Praze 1 Na Poříčí, ve sdružení s ateliérem ATREA a řada provozoven rychlého občerstvení McDonald’s, kde DELTAPLAN poprvé uspěl ve výběrovém řízení.

Začátky činnosti ateliéru DELTAPLAN spadaly do doby ještě před zaváděním počítačů do projekční praxe. V té době byly hlavními pracovními nástroji rýsovací prkno, pera na tuž a psací stroj.

Elektronické vybavení firmy tvořila zcela klíčová černobílá kopírka, jako základní „výrobní
prostředek“, a dále za první honorář pořízený telefonní přístroj s vestavěným faxem.

Období od roku 1994 je spojeno s postupným rozvojem počítačové techniky v projektování, které z počátečního využití počítače jako lepšího psacího stroje, postupně nabývá na významu.

S narůstajícími grafickými možnostmi pokračovala také snaha o zviditelnění firmy. Pro DELTAPLAN byla vybrána modrá barva v jasném tónu, která se záhy objevovala na titulních listech, vizitkách a dalších materiálech.

Odborné a počítačové výchově nejmladších zaměstnanců byla od počátku věnována značná pozornost. Velký důraz byl kladen na stanovení a udržení firemních počítačových standardů, které v ateliéru DELTAPLAN vznikaly dokonce dříve než u programátorů grafických aplikací či velkých projekčních ústavů, které disponovaly mnohem lepším a dražším vybavením. Tyto investice do vývoje a lidských zdrojů, spolu s důkladností a pracovní poctivostí začaly brzy přinášet výsledky i potřebnou konkurenceschopnost.

V této době byly navázány první dlouhodobé obchodní kontakty. V roce 1999 si pozici ředitele a zástupce řediteli vyměnili Pavel Štěpán a Miloš Kosek a v roce 2001 se počet společníků ateliéru rozšířil o prvního zástupce nastupující generace, Petra Blažku.

Kromě důrazu na vzdělávání jednotlivců byl kladen důraz na systematičnost a správu výroby. K dosažení takového stavu byly popsány a nastaveny standardy procesů a zažádáno o certifikaci ISO 9001. Od roku 2000 je DELTAPLAN hrdým držitelem certifikátu managementu kvality. Držení toto osvědčení bylo i významnou výhodou v soutěžích o veřejné zakázky. Již 20 let nepřetržitě obhajuje DELTAPLAN tuto certifikaci Výzkumného ústavu pozemních staveb.

Pokračoval také vývoj loga firmy. Na přelomu tisíciletí, s desátým výročím založení ateliéru DELTAPLAN, jsme se přihlásili ke kořenům vzniku a v logu doplnili neuzavřený rovnostranný trojúhelník – delta.

Holešovické období I. (2004 – 2011)

DELTAPLAN se na jaře 2004, po cca 13 letech v upravených prostorech vinohradského bytu, přestěhoval do nově vzniklého administrativního komplexu „Hall Office Park“. Bývalá industriální část Holešovic zprvu nevzbuzovala důvěru, panovaly určité obavy, zda budou do těchto končin rozbitých chodníků a prázdných areálů klienti rádi chodit a dojíždět. Stavební rozvoj okolí, především rekonstrukce a dostavba sousedního památkově chráněného areálu mlýnů (Classic 7), obytné zástavby Prague Marina, nebo konverze Prvního měšťanského pivovaru, všechny pochyby brzy zahnal a potvrdil správnost této strategie.

V nejvyšším podlaží opravdové administrativní budovy bylo postupně vybudováno moderní, funkční a reprezentující pracoviště, které vyhovovalo provozu a umožňovalo další expanzi. Změna sídla byla využita k obměně IT vybavení, především počítačové sítě nové generace s podporou serveru. Dalším zlepšením bylo pořízení poloprofesionálního kávovaru a sprchy v místnosti archivu, která sportovně založeným spolupracovníkům umožňovala očistu po aktivnějším přesunu do práce např. pomocí kola či koloběžky. Prostorné kanceláře a jednací místnost s výhledem na Vltavu v rekonstruované průmyslové budově se soukromým parkovištěm, představovaly příjemné prostředí nejen pro zaměstnance, ale i klienty.

Léty vyzkoušená personální filozofie firmy zůstala nezměněna. Ustálené jádro pracovního kolektivu se stabilizovalo a rozšířilo o nové zaměstnance, kteří vesměs přišli jako brigádníci, pokračovali coby absolventi a zůstali v zaměstnaneckém poměru. Počet zaměstnanců se pohyboval mezi 14 a 19, podpořen několika brigádníky. K 5 stávajícím společníkům byl v pořadí 6. v roce 2005 přijat Petr Kniha. V roce pak 2007 vystřídal Miloše Koska na pozici zástupce ředitele Petr Blažka.

Počátkem roku 2010 byly prostory ateliéru rozšířeny o novou zasedací místnost a kancelář pro spolupracující profese. O dva roky později se díky uvolněné sousední kanceláři povedlo rozšířit kancelář na potřebných a konečných 360m2. V nových místnostech byla instalována klimatizace, která výrazně zlepšila pracovní komfort v jinak často létem rozpáleném podstřešním prostoru nedostatečně izolované budovy.

V ateliéru se zaběhl systém vzdělávání zaměstnanců pravidelnými interními školeními, pobízením spolupracovníků k návštěvám odborných seminářů, vyhledáváním online studijním materiálům a systémového reportování kolegům z navštívených odborných exkurzí. Podařilo se posílit elektronické katalogy vzorových řešení o jeho významnou část – katalog detailů a skladeb. Současně s elektronickou verzí katalogů byla vybudována vzorkovna materiálů z darů obchodních zástupců.

U příležitosti 20. výročí založení firmy v roce 2011 byl aktualizován logotyp a celý vizuální styl ateliéru. Poprvé od vzniku ateliéru DELTAPLAN byla grafická úprava loga zadána profesionálním grafikům, týmu mladých designéru ze studia Kultivar.

Na konci roku 2011 odešel do důchodu první ředitel DELTAPLANU Miloš Kosek a počet
společníků se snížil na 5.

Holešovické období II. (2011 – 2021)

První polovina třetího desetiletí fungování DELTAPLANu byla významně ovlivněna prohlubující se krizí ve stavebnictví. Celosvětová hospodářská krize tvrdě dopadla se standardní setrvačností i na stavení obor. Toto období bylo ve znamení čím dál pevněji utažených opasků. DELTAPLAN sice těžil ze svého širokého portfolia služeb a dobré reputace u klientů – stavebníků, dodavatelů staveb, architektů a spolupracujících kanceláří – ale většina z nich zažívala podobně složitou, ne-li složitější situaci. Velice smutně a hrozivě byly přijímány zprávy o zánicích menších i větších známých i méně známých projekčních kanceláří.

Ke konci roku 2013 ukončili svoji roli spolumajitelů ateliéru DELTAPLAN jeho zakládající členové Jan Korbel a Zdenka Hejduková a dalším spolumajitelem se stal kolega Jiří Tulach. V květnu 2014 došlo k výměně na pozicích ředitele a zástupce ředitele ateliéru. Ředitelem stal Petr Blažka a jeho zástupcem dosavadní ředitel Pavel Štěpán.

Toto krušné a náročné období, které DELTAPLAN ustál díky obrovskému nasazení všech spolupracovníků a možná také díky štěstí na zakázky, končilo velice pozvolně. Poptávky po projektových pracích se za nějaký čas opět začaly objevovat, ale obrovský hlad konkurence po práci tlačil nabídkové ceny do zlomků cen honorářového řádu. Díky tomu bylo více než složité a občas skoro nereálné splácet vnitrofiremní dluhy z hubených let a vyrábět rezervy do chudých let neznámého horizontu.

I přesto započala optimistická etapa nejen ve stavebním oboru, práce přibývalo a díky postupnému nasycení trhu pomalu rostly i fakturace. Zasmušilá nálada v ateliéru DELTAPLAN se rozplývala a život chvíli běžel „normálně“. V polovině roku 2017 nakonec přišla ještě jedna a snad nadlouho už poslední rána. DELTAPLAN dostal výpověď z nájemních prostor.

V prosinci 2017, těsně před Vánočními svátky, se DELTAPLAN v podstatě během 1 dne přestěhoval formou „kulového blesku“ do nových prostor.

Přesun působiště ateliéru na novou adresu Jankovcova 938/18a lze nakonec vnímat jen pozitivně. Protože byly původní interiéry administrativního objektu z konce 70. let pro provoz architektonické a projekční kanceláře nevyhovující, navrhl DELTAPLAN zcela novou dispozici sobě na míru. Pracoviště je v porovnání s předchozím o kousek menší, ale lépe využité, světlejší, vzdušnější, s lepším hygienickým zázemím, modernější počítačovou sítí a ochotnějším správcem a lepšími společnými prostory domu i areálu. V lednu roku 2018 byla činnost firmy naplno obnovena s vysoce optimistickým výhledem do následujících let, s odeznívajícími vzpomínkami na předchozí působiště.

V prosinci 2017 předal Pavel Štěpán svůj podíl synovi Vítovi Štěpánovi. Tím byla symbolicky završena před 16 lety zahájená generační obnova ve vedení ateliéru. Myšlenky, zásady a principy reprezentované zakládajícími společníky díky postupné obměně členů vedení nevymizely, naopak byly rozvinuty a doplněny o čerstvé myšlenky mladších. Nejen dobrá ekonomická kondice ateliéru a kvalitní, přátelské a týmové prostřední potvrzují, že byl systém nastaven správně a udržitelně.

Od ledna 2019 je dalším spolumajitelem a jednatelem ateliéru DELTAPLAN Miloš Keltner.

Poslední 4 roky jsou po stránce zpracovávání zakázek nové. Ateliér DELTAPLAN byl jedním z prvních, kteří před 25 lety odvážně vstoupili do světa počítačového 2D zpracování zakázek. Využíval téměř výhradně produkty společnosti Autodesk tj. AutoCAD.

Po éře úspěšného projektování a zdokonalování systému ve 2D se v přirozené vazbě na poptávku dostaly do popření 3D modely a BIM a k tomu vhodné nástroje, především Revit a ArchiCAD. DELTAPLAN se rozhodl rozkročit a neprotěžovat jeden či druhý, čímž získal opět o něco navrch před konkurencí. Stejně jako před 20 lety je to výzva, v České republice ještě stále nejsou plošně nastavené platné procesy a chybí obecně platná BIM standardizace. Vůdčí roli v pokroku proto získávání nejsilnější stavebníci a dodavatelé staveb s vlastními systémy, kteří pochopili výhodu BIM projektování jako nástroje pro lepší správu projektu, minimalizaci chyb a úspor finančních prostředků.

Závěrečný rok 3. desetiletí fungování ateliéru DELTAPLAN lze rekapitulovat jako období výrazně ovlivněné globální pandemickou situací. Prvotní šok z přijatých jarních opatření a obava z dalšího fungování, byly vystřídány opatrným optimismem z nového přístupu. Tým spolupracovníků se relativně rychle naučil velice efektivně využívat nejrůznější nástroje komunikace a fungovat online v reálném světě. Po několika měsících fungování v různých režimech částečného nebo plného homeofice lze bezpečně konstatovat, že osobní kontakt s kolegy, jednání s obchodními partnery, sklenička u opečeného masa anebo společný oběd nelze žádnými online prostředky nahradit. Na homeofice lze přežít, nikoliv žít.

Celý kolektiv ateliéru DELTAPLAN je připraven a těší se na výzvy nových projektů a požadavky na inovované zpracování projektů i novinek ze softwarového světa.

Přejeme sami sobě a svým obchodním partnerům do dalšího desetiletí hodně sil, dobré nálady a dobře se rozvíjející ekonomicko-ekologicko-společenské prostředí.

Směřování DELTAPLANu

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem DELTAPLAN v současné době zahrnuje komplexní rozsah prací dle standardů a fází Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a ČKA. Jedná se o činnosti od stavebních průzkumů, přes vypracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně koordinačních výkresů, inženýrskou činnost, autorský či technický dozor až po závěrečné vyhodnocení stavby. Rozsah činností je kontinuálně rozšiřován dle poptávky –v poslední době se zaměřením na zpracování projektu v BIM software – ArchiCADu a REVITu.

Kromě „technologického“ (hardwarového a softwarového) vybavení, je věnována max. péče „personální“ politice. Je podporována výuka cizích jazyků pro zlepšování schopnosti komunikovat i se zahraničními partnery. Na pracovišti je k dispozici průběžně aktualizovaná odborná a firemní literatura, včetně právních předpisů a technických norem (ČSN). Střídavě nebo podle zaměření jsou zaměstnanci vysíláni na odborné semináře a konference pro zajištění kontinuity aktuálních znalostí v souvislosti s překotným vývojem oboru. Stejnému důvodu slouží předplatné nejdůležitějších odborných časopisů.

DELTAPLAN zaměstnává každoročně během letních prázdnin zahraničního vysokoškolského studenta (budoucího architekta nebo projektanta) v rámci výměny stážistů zajišťované českou pobočkou IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Pokud se jedná o cizince, z kolegů nelze zapomenout na sympatického Ing. Osamu Al Kotfa, který zakončil studium na FS ČVUT doktorandskou prací na téma „Navrhování střech v Jemenu“ a byl mimo jiné s ateliérem DELTAPLAN na Kolínské boudě v Krkonoších poprvé na lyžích.

Práce nám přináší obživu, ale také řadu starostí, vypětí a stresu. Abychom se z toho všeho nezbláznili, podporuje ateliér DELTAPLAN společné mimopracovní aktivity svých zaměstnanců v nejrůznějších podobách – společné návštěvy divadel, cyklistické výlety, squash, výjezdní školení, tradiční vánoční obědy, bowling, sjíždění Sázavy na lodích, grilování na ateliérové terase a další.