Janáčkovo kulturní centrum

1. etapa
Podzemní parkovací dům: 191 míst
Pavilon, kavárna: 70 návštěvníků
Obestavěný prostor: 27 310 m3

Příprava území a sítě pro 2. etapu
Piazza – vnější plochy: 5324 m2
Dokumentace pro provedení stavby: 4/2014

Investor: Brněnské komunikace a.s.
Projektant: DELTAPLAN
Autor: ATELIER M1 ARCHITEKTI s r.o.

Proluka v místě bývalých Tereziánských kasáren by se měla stát kulturním fórem města Brna. Návrh Atelieru M1 pojímá řešenou lokalitu jako soubor významných městských budov a institucí seskupených okolo nově navrženého náměstí. Plocha může být ve spolupráci se sousedními institucemi (Moravská galerie, Filharmonie Brno aj.) využívána i pro kulturní účely. Architektonické řešení podzemních garáží s příslušenstvím je koncipováno ve vyšším vizuálním i provozním standardu vzhledem k tomu, že bude frekventovaným veřejným prostorem v absolutním centru města.

Stavba 1. etapy zahrnuje třípodlažní podzemní parkovací dům se vstupním objektem na úrovni přízemí, zastřešení vjezdové rampy a dočasné úpravy střechy garáží. Na novostavbu bude navazovat rekonstruovaný historický objekt, tzv. Pavilon, a přízemní kavárna s terasou na střeše. Pochozí povrch zastřešení garáží bude upraven do podoby náměstíčka (Piazzy) s kamennou dlažbou, výsadbou zeleně, venkovním mobiliářem, osvětlením i výtvarnými prvky. Střecha vjezdu do garáží bude provedena z kamenných schodišťových stupňů a bude sloužit také jako plocha pro sezení. V případě, že bude realizována 2. etapa, budou tyto úpravy dočasné.

Pro 2. etapu bude provedena připravenost spočívající v založení stavby, statického naddimenzování, přípravě inženýrských sítí a připojovacích míst pro technické rozvody.