Rezidence Zahálka

Rezidenční bydlení
Praha 12 – Modřany

Obestavěný prostor: 104 860 m3
Užitná plocha: 27 401m2
Počet bytů: 240
Orientační náklady: 700 mil. Kč

Dokumentace pro provedení
stavby, Změna stavby před jejím
dokončením: 2018 – 2020

Investor: MAIUDOU TRADE, a.s.
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Jiří Tulach
Autor: Bevk Perović Arhitekti, Under-Constraction Architects

Nový obytný soubor je navržen v městské části Prahy 12, na místě původního výrobně
skladového areálu. Celý soubor je tvořen sedmi solitérními bytovými objekty A – G na společné
podzemní podnoži, ve které jsou situovány garáže. Úroveň terénu celého obytného komplexu mezi železničním náspem a zvýšeným tramvajovým valem byla cíleně navýšena. Po provedení spodní stavby byla do původní terénní prohlubně doplněna zemina zhruba do výšky zmiňovaných kolejových tratí. Záměr v sobě snoubí požadavek na vytvoření intimního obytného
prostředí a maximální možné využití výhledů do okolí. Atelier DELTAPLAN zpracovával
dokumentaci pro objekty F a G. Nadzemní část objemu těchto objektů je složená ze dvou hmot.
Ze čtyřpodlažní podnože objektu F vystupuje v severozápadním rohu dvanáctipodlažní věž, u objektu G v jihozápadním rohu vystupuje čtrnáctipodlažní věž. Střecha nad 1.PP volně přechází do okolního terénu. Je částečně zatravněná s vegetačními úpravami, na střeše jsou řešeny i areálové komunikace. Terasy bytů 5.NP jsou tvořeny plochami extenzivní zeleně s kačírkovými pásy. Nosná konstrukce budov byla navržena z monolitického železobetonu. Konzoly pro balkony a prosklený arkýř objektu F jsou kotveny přes izonosníky. Obvodový plášť tvoří
převážně ETICS na ŽB stěně, na fasádě jsou umístěny stínicí panely a boxy.